Publikacje dr Mirosława Pawełczyka

USTAWA O SPOŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. KOMENTARZ

Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal

Wydawnictwo IURIS, Poznań 2012

s. 216

-Komentarz jest skierowany zarówno do uczestników instytucjonalnych rynku finansowego, jak również do klientów usług świadczonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, a także do radców prawnych i adwokatów, świadczących pomoc prawną na ich rzecz, jak i dla teoretyków prawa i studentów.


USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. KOMENTARZ.

Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal

Wydawnictwo TNOiK Toruń 2012 
 

s.294
 

- Niniejszy komentarz stanowi wypełnienie istniejącej niszy na rynku wśród publikacji w zakresie efektywności energetycznej. Autorzy uwzględnili najnowsze akty prawne, wypowiedzi piśmiennictwa związane z omawianymi zagadnieniami, jak również pomocne w rozwiązywaniu niektórych problemów orzecznictwo. Komentarz stanowi cenne źródło wiedzy dla wielu grup zawodowych, w tym zwłaszcza dla osób związanych z szeroko rozumianą energetyką.

 


USTAWA O REZERWACH STRATEGICZNYCH. KOMENTARZ

Ustawa o rezerwach strategicznych. Komentarz.

Pod redakcją Przemysława Ligenzy, Mirosława Pawełczyka, Rafała Stankiewicza

Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań 2012

s.218

-Prezentowany komentarz stanowi pierwsze opracowanie książkowe regulacji przyjętej 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Opracowanie może być wykorzystywanie przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej o charakterze centralnym i terenowym, podmiotów gospodarczych, utrzymujących obowiązkowo rezerwy produktów stanowiących przedmiot ich działalności, jak również radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.


PRAWO ENERGETYCZNE KOMENTARZ

  

 

Tytuł: Prawo energetyczne z Komentarzem pod redakcja dr Mirosława Pawełczyka

Autor: Mirosław Pawełczyk (redaktor wydania), Marlena Jankowska, Piotr Sokal, Bartłomiej Pikiewicz, Rafał Walczak

Wydawca: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS Sp. z o. o., 2012 rok. 782.

 

Komentarz jest skierowany zarówno do praktyków obrotu gospodarczego dokonywanego na rynku paliw i energii, a w szczególności dla Radców prawnych i adwokatów, którzy tradycyjnie świadczą pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, jak również dla teoretyków prawa i studentów w ramach nauczania przedmiotu prawo energetyczne albo regulacja sektorów infrastrukturalnych, które coraz częściej na wydziałach prawniczych są traktowane jako istotny element dydaktyki i ważny przedmiot badań naukowych.


Do napisania komentarza zostali zaproszeni zarówno uznani teoretycy, jak i doświadczeni praktycy prawa. W tym miejscu należy docenić bardzo duże zaangażowanie w pracę nad komentarzem dr Marleny Jankowskiej i dr Piotra Sokala, jak i mecenasów Bartłomieja Pikiewicza i Rafała Walczaka.


PUBLICZNOPRAWNY STATUS RADCY PRAWNEGO


Tytuł: Publicznoprawny status radcy prawnego
„Radca prawny jako gwarant realizacji zasady wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej” [w:]
„Publicznoprawny Status Radcy Prawnego” pod redakcją Mirosława Pawełczyka i Rafała Stankiewicza  

 

 
Wydawca: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

Warszawa 2012, s.197-212.

 

   Przekazywana Czytelnikom kolejna pozycja wydawnicza Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji zatytułowana Publicznoprawny status radcy prawnego pod redakcją radców prawnych dr Mirosława Pawełczyka i dr Rafała Stankiewicza niezależnie od swojej przydatności przy wykonywaniu zawodu oraz w procesie szkolenia aplikantów – stanowi zarazem odniesienie do wspomnianej rozwojowej historii zawodu. Wydanie jej w roku trzydziestolecia od powstania samorządu radców prawnych należy traktować również jako przyczynek do refleksji o wpływie samorządu zawodowego na rozwój zawodu, jego kognicji i form wykonywania, a także pozycji w społeczeństwie obywatelskim demokratycznego państwa.

 


SAMORZĄD I ADMINISTRACJA z 11 stycznia 12 (nr 7).pdf

"Samorządy bez wpływu na wywłaszczenie” - artykuł dr Mirosława Pawełczyka


SAMORZĄD I ADMINISTRACJA z 28 grudnia 11 (nr 250)

"Porządkowanie spraw kadrowych w samorządach” – artykuł dr Mirosława Pawełczyka


SAMORZĄD I ADMINISTRACJA z 14 grudnia 11 (nr 241).pdf

„Wspieranie rodzin – nowe zadania samorządów” – artykuł dr Mirosława Pawełczyka


Prawo gospodarcze publiczne

(współautor), wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2011


Wspołczesne problemy prawa energetycznego

(współautor), wydawnictwo: LEXIS NEXIS

Publikacja jest wynikiem zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat współczesnych problemów prawa energetycznego. Poszczególne części zbioru studiów – opracowane przez uznanych specjalistów – odnoszą się do najbardziej aktualnych i znamiennych problemów tego sektora gospodarki: liberalizacji rynku energetycznego i rozwoju konkurencji, ochrony środowiska, problematyki umów cywilnoprawnych.


Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz

(współautor) listopad 2007, wydawca: Wolters Kluwer

Komentarz dotyczy zagadnień unormowanych przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, obejmuje zatem kwestię zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, ewidencjonowania, koncesjonowania i regulowania tej działalności, kontroli przedsiębiorcy, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.


Publiczne prawo gospodarcze

Zarys wykładu, (współautor) Bydgoszcz-Katowice 2007

Książka Publiczne prawo gospodarcze omawia normy, które regulują relacje zachodzące pomiędzy zasadami właściwymi dla nieskrępowanej zasady wolności gospodarczej, a jej publicznoprawną reglamentacją, wypływającą z ustaw tradycyjnie wchodzących w zakres przedmiotu publiczne prawo gospodarcze.


Gwarantowanie emisji w spółce publicznej

Katowice 2005, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W.Korfantego w Katowicach, ss.303. (Monografia)

Niniejsza książka stanowić ma, w intencji autora, próbę nie tylko dogmatycznej analizy instytucji subemisji, lecz również pewnej systematyzacji innych problemów związanych ze stosowaniem subemisji w spółce publicznej. Dlatego też niniejsze opracowanie nie ma wyłącznie charakteru komentarza do art. 4 pkt 10-13 oraz art. 76-78 Prawa o publicznym obrocie, normujących instytucję umowy o subemisję inwestycyjną oraz subemisję usługową. Przeprowadzona analiza przepisów Prawa o publicznym obrocie oraz przepisów ksh zmierza do wykazania nadrzędności przepisów prawa publicznego (administracyjnego) w aspekcie procesów gwarantowania zamknięcia emisji akcji w spółce publicznej. Pozwala to autorowi niniejszego opracowania na wykazanie specyfiki instytucji subemisji, w szczególności w odniesieniu do regulacji spółkowej. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania będą zatem zarówno wybrane przepisy Prawa o publicznym obrocie czy aktów wykonawczych, jak i poszczególne przepisy ksh, kreujące prawne podłoże dla przeprowadzenia emisji akcji w spółce publicznej. Wreszcie przedmiotem odniesień autora są również poszczególne przepisy kodeksu cywilnego, odnoszące się do cywilnoprawnych aspektów umowy o subemisję inwestycyjną czy usługową. W książce głównie wykorzystano dorobek polskiej literatury prawniczej w zakresie prawa handlowego, a w szczególności w sferze problematyki publicznego obrotu papierami wartościowymi, zawartej w komentarzach, monografiach oraz artykułach. W pracy uwzględniono akty normatywne: ustawy i akty wykonawcze oraz przepisy stanowione przez instytucje regulujące i sprawujące nadzór nad publicznym obrotem papierami wartościowymi. Dla celów prawnoporównawczych przedstawiono rozwiązania prawne innych państw, w szczególności prawa amerykańskiego wraz z uwzględnieniem dorobku doktryny amerykańskiej oraz orzecznictwa sądowego.


Bezumowne korzystanie z nieruchomości

(współautor dr M. Jankowska), Rzeczpospolita 1 kwietnia 2011 r.
Rzeczpospolita - Prawo co dnia


Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Nr 6, (Mirosław Pawełczyk, Uniwersytet Śląski, Marlena Jankowska, Uniwersytet Śląski Charakter prawny kontraktów długoterminowych w energetyce)


Nowe zasady udostępniania i wymiany informacji gospodarczych

Czas Górnośląski 2010, Nr 3, s. 6


Prawo zamówień publicznych – „duża” i „mała” nowelizacja ustawy z 2009 r.

cz II (współaut.), Czas Górnośląski 2010, Nr 3, s 6.


Zmiany w prawie zamówień publicznych dokonane tzw. „małą” i „dużą” nowelizacją

cz I, (współaut.) Czas Górnośląski 2010, Nr 2, s. 6.


Energetyka odnawialna w Polsce

Czas Górnośląski 2010, Nr 1,s. 6


Bankowe papiery wartościowe na krajowym rynku finansowym. Zagadnienia prawne

Przegląd Prawa Handlowego 6/1999


Wybrane zagadnienia subemisji w publicznym obrocie papierami wartościowymi

Prawo Spółek 5/2000


Sposoby ograniczenia lub wyłączenia ryzyka zamknięcia emisji akcji w spółce publicznej

Rozprawy z prawa publicznego, 2000 r., Wyd. KUL


Ograniczenie ryzyka zamknięcia emisji akcji w spółce publicznej

Prawo Papierów Wartościowych 2/2001


Prawo działalności gospodarczej - uwagi krytycznie

Rejent 3/2001


Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej i jego funkcje

Radca Prawny 1/2002


Gwarantowanie emisji (underwriting) w prawie wspólnotowym i amerykańskim

Prawo Unii Europejskiej 6/2002


Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce publicznej

Jurysta 10/2002


Charakter prawny umowy o subemisję

Rejent 11/ 2002


Subemisja – istota, przesłanki i funkcje

Prawo Spółek 12/2002


Cywilnoprawna odpowiedzialność subemitenta na gruncie Prawa o publicznym obrocie

Monitor Prawniczy 20/2002


Strony umowy o subemisję w publicznym obrocie papierami wartościowymi

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/2002


Nabywanie znacznych pakietów akcji przez subemitenta

Prawo Spółek 1/2003


Subemisja w świetle art. 433 K.s.h.

Radca Prawny 2/2003


Subemisja usługowa a program opcji menedżerskich

Jurysta 3-4/2003


Subemisja dystrybutorska

(subemisja typu best-efforts underwriting)”, Jurysta 6/2003


Treść umowy o submisję

Przegląd Prawa Handlowego 8/2003


Publiczne Prawo Gospodarcze. Zbiór przepisów

Wyd. GWSH. 2003 r., (współautor)


Wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany

Zeszyty Naukowe Katedry Prawa i Administracji 2003 GWSH


Problem stosowania art. 78 Prawa o publicznym obrocie

Prawo Spółek 11/2003


Umowa o subemisję usługową a prawo do akcji (PDA)

Jurysta 11/2003


Zawarcie umowy o subemisję w publicznym obrocie papierami wartościowymi

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1/2004


Przedsiębiorca, czyli kto?

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3/2004 (współaut.)


Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Edukacja Prawnicza 5/2004 (współaut.)


Administracyjne aspekty wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu

[w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej.
Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Jana Grabowskiego, Katowice 2004


Wolność gospodarcza- prawda czy fałsz?

Czas Górnośląski 12/2004 (współautor)


Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a świadczenie pomocy prawnej

Palestra 1-2/2005


Gwarantowanie emisji w spółce akcyjnej

Katowice 2005, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W.Korfantego w Katowicach, ss.303. (Monografia)


Przedsiębiorca w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Radca Prawny, 2006, nr 6


Wpływ niektórych postanowień umowy spółki z o.o. na uprawnienia kapitału mniejszościowego

(współautor), Prz. Prawa Handl, 2006, nr 2


Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym - próba wskazania podstawowych różnic

(współautor), Radca Prawny, 2006, [z.] 6


Normatywne przesłanki udzielania pomocy publicznej

(współautor), Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow, Nr 32 (2007)


Koncepcja systemu prawa administracyjnego

Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego
Zakopane 24-27 września 2006 r.

(współautor), Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow, Nr 32 (2007)


Kontrola koncentracji instytucji kredytowych i finasowych w prawie wspólnotowym

(współautor), Radca Prawny, 2007, z. 1


Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym

(współautor) Radca Prawny, 5/2007


Zasada wolności gospodarczej

W: Zasady prawa - materiały konferencyjne, Bydgoszcz: "Oficyna Wydawnicza Branta" 2007


Statutowe obowiązki informacyjne nabywcy akcji a wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza

W: Prz. Ustawod. Gosp, 2008, nr 3


Antymonopolowy obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców

wybrane zagadnienia proceduralne), Radca Prawny 1/2009


Istota środków prawnych podejmowanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 99 ustawy antymonopolowej w związku z koncentracją przedsiębiorców

[w:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań 2009, 21 ss.


Practices Restraining Competition in Poland

[w:]Silesian Journal Of Legal Studies, Katowice 1/2009 r., ss.8


Funkcjonowanie zasady TPA w elektroenergetyce w prawie polskim

[w:] Współczesne problemy prawa energetycznego. Bezpieczeństwo - konkurencja - ochrona środowiska, Warszawa 2009 r.


Funkcjonowanie zasady TPA w prawie energetycznym

[w:] Współczesne problemy prawa energetycznego, red. M. Wierzbowski (praca zbiorowa), współaut. B.Pikiewicz, Lexis Nexis 2010 r., s. 12.


Obowiązki interpretacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

[w:] Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro, Biblioteka Regulatora, Warszawa 2010., s. 9.


Wyznaczanie wymiaru asortymentowego rynku właściwego w prawie antymonopolowym

współautor: R.Stankiewicz, (praca zbiorowa),
Księga Konferencyjna, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Kazimierz 2010 r., s. 17


Zasada wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej

Radca Prawny, 2010 r., Nr 3, s.12


Roszczenie o zwrot akcyzy przez producentów energii za lata 2006 – 2009 – aspekty prawno-podatkowe

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2010 r., Nr 6 (współaut.), s. 12


Złota akcja” a „złoty sprzeciw” Skarbu Państwa

Prawo Spółek 2011, Nr 4 (współautorstwa M. Pawełczyk, P. Sokal)


Nabywanie akcji własnych w ramach przymusowego odkupu akcji na podstawie art. 418¹ k.s.h.

(współautor M.Jankowska) Prawo Spółek 2011, Nr 3


"Kancelaria Radców Prawnych Pawełczyk & Szura świadczy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. usługi z zakresu doradztwa prawnego, na podstawie stałej umowy obsługi prawnej. Współpraca przebiega bez zarzutu, a jej efekty spełniają nasze oczekiwania. Biorąc pod uwagę wszechstronny zakres współpracy oraz pełną satysfakcję z jej przebiegu możemy z pełnym przekonaniem rekomendować Kancelarię Radców Prawnych Pawełczyk & Szura jako wiarygodnego i solidnego partnera."

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń

Prawo Energetyczne Komentarz

Tytuł: Prawo energetyczne z Komentarzem
pod redakcą dr  Mirosława Pawełczyka

Autor: Mirosław Pawełczyk (redaktor wydania),
Marlena Jankowska, Piotr Sokal, Bartłomiej Pikiewicz, Rafał Walczak

Wydawca: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS Sp. z o. o., 2012 rok
s. 782.

 Wybrane aspekty opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług

Filip Elżanowski, Mirosław Pawełczyk

Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2012

s. 282

Od czasów rewolucji przemysłowej energetyka determinuje rozwój gospodarek na całym świecie. Każdy z sektorów szeroko pojętej energetyki (energia elektryczna, paliwa gazowe, paliwa płynne) stanowi podwaliny stabilnego funkcjonowania gospodarek światowych, ich rozwoju oraz bezpieczeństwa energetycznego. Energia elektryczna to podstawowe dobro, które jest niezbędne nie tylko do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli, ale również stanowi warunek funkcjonowania przemysłu, a co za tym idzie – całych gospodarek. Cena energii elektrycznej jest zatem niezwykle istotnym czynnikiem, który znajduje swoje odzwierciedlenie w kosztach produkcji, a zatem wpływa na praktycznie wszystkie sektory gospodarki – począwszy od ciężkiego przemysłu, a skończywszy na konsumentach.
Cenę energii elektrycznej determinują natomiast trzy podstawowe czynniki – koszt surowca, koszt wytworzenia oraz stawka opodatkowania. Opodatkowanie energii elektrycznej jest zatem jednym ze czynników kosztotwórczych, znajdujących swoje odzwierciedlenie w cenie praktycznie każdego produktu i usługi. Stanowi ono element planowania zarówno krótko-, jak i długoterminowego, nierzadko przesądza też o rentowności danej inwestycji lub o opłacalności produkcji. Częste zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie są wyjątkowo mocno odczuwalne i wpływają na poczucie braku stabilności prawa – zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. Zagadnienie opodatkowania energii elektrycznej jest zagadnieniem obszernym i skomplikowanym. Opodatkowanie energii elektrycznej jest jednym z kluczowych punktów polityki fiskalnej wszystkich rządów, stąd duże zróżnicowanie rodzajów podatków, którymi obciąża się energię elektryczną, ich stawek i metod opodatkowania. Nawet w obrębie samej tylko Unii Europejskiej, pomimo daleko idącej harmonizacji podatkowej dokonanej na mocy przepisów dyrektyw, daje się zauważyć znaczne zróżnicowanie metod podatkowania energii elektrycznej. Dla przykładu, niektóre z państw europejskich obciążają zużycie energii elektrycznej podatkiem środowiskowym (enviromental tax), który pełni podwójną funkcję – ma nakłaniać do zmniejszenia zużycia energii, a pozyskane z niego środki służą wsparciu efektywności energetycznej lub rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotem niniejszej monografii jest polski system opodatkowania energii elektrycznej. Jej tematyka koncentruje się na najważniejszych aspektach opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług (VAT). Jest to zagadnienie, które powinno być znane nie tylko osobom zajmującym się zawodowo
zagadnieniami podatkowymi, ale również przedsiębiorcom i pracownikom organów administracji publicznej.

W ostatnich latach pojawiło się wiele problemów interpretacyjnych dotyczących funkcjonowania polskiego systemu opodatkowania energii elektrycznej oraz zagadnień związanych z jego stosowaniem. Szerokim echem odbiła się kwestia błędnego naliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej, która została ostatecznie rozstrzygnięta orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto opodatkowanie energii elektrycznej powoduje znaczne zróżnicowanie kosztów produkcji pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej, w których stawka podatków obciążających energię (w szczególności akcyzy) maleje w zależności od ilości zużytej energii. Polski ustawodawca nie zdecydował się dotychczas na żadne rozwiązania w obrębie systemu opodatkowania energii elektrycznej, które zmniejszałyby obciążenie odbiorców energochłonnych. Kolejny z problemów dotyczących opodatkowania energii elektrycznej związany jest ze zwolnieniem z podatku akcyzowego energii odnawialnej, jednakże zwrot tego podatku przysługuje posiadaczom umorzonego, tzw. „zielonego certyfikatu” (świadectwa pochodzenia, którymi są sprzedawcy energii elektrycznej), a nie podmiotom, które faktycznie koszt tego podatku poniosły, czyli odbiorcom końcowym. Jak wynika z przywołanych przykładów,zagadnienie opodatkowania energii elektrycznej rodzi dużo problemów w praktyce i niewątpliwie wymaga szerszego omówienia.


Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz.

Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal

Wydawnictwo C. H. Beck 2012

s. 264

Autorzy niniejszej publikacji oddają w ręce czytelników pierwszy komentarz do Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która stanowi zasadnicze ramy prawne dla funkcjonowania TBS-ów. Autorzy uwzględnili w komentarzu w szczególności liczne akty prawne związane z budownictwem mieszkaniowym sensu largo, dorobek orzecznictwa oraz piśmiennictwo. Prezentowany komentarz adresowany jest do wszystkich, którzy interesują się tematyką budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza do osób związanych zawodowo z działalnością towarzystw budownictwa społecznego, w tym m.in. świadczących pomoc prawną na ich rzecz radców prawnych i adwokatów, a także sędziów i prokuratorów, osób zajmujących się działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, jak również do samych lokatorów, stanowiących „ostatnie ogniwo” produktu końcowego budownictwa mieszkaniowego, jakim jest mieszkanie.


Obowiązki radców prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz

Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych Warszawa 2011

s. 256


Problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nabrała – również w aspekcie tworzenia normatywnych regulacji na poziomie międzynarodowym oraz krajowym – szczególnego znaczenia w ostatniej dekadzie. Na radców prawnych jako przedstawicieli zawodów zaufania publicznego nałożono szereg obowiązków związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zamierzeniem niniejszej publikacji jest przybliżenie radcom prawnym wszystkich instytucji tego aktu normatywnego oraz ułatwienie praktycznego jej wykonywania. Ustawa powyższa była również przedmiotem skargi Krajowej Rady Radców Prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji jego wyroku, korporacja uzyskała korzystne orzeczenie interpretacyjne pozwalające również przedstawicielom innych prawniczych zawodów zaufania publicznego wykonywać jej treść w zgodności z istniejącym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Jedne z autorów niniejszej publikacji miał zaszczyt reprezentować samorząd radcowski przez Trybunałem w tej sprawie wraz z Panem Mecenasem Dariuszem Sałajewskim, wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. Publikacja przybliża również treść tegoż wyroku.

Autorzy pragną szczególnie podziękować Panu Mecenasowi Dariuszowi Sałajewskiemu, wiceprezesowi Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Panu Mecenasowi Arkadiuszowi Berezie, dyrektorowi Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za inspirację do przygotowania tejże publikacji oraz nieocenioną pomoc i okazywaną życzliwość przy jej tworzeniu.

 

 


Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do ustanowienia pełnomocnika ds. danych osobowych, pełnomocnika ds. informacji niejawnych i pełnomocnika ds. obrony cywilnejj

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do usatnowienia pełnomocnika ds. danych osobowych, pełnomocnika ds. informacji niejawnych i pełnomocnika ds. obrony cywilnej [w:] Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego pod redakcją prof. dr hab. Anny Walaszek- Pyzioł

AT Wydawnictwo Kraków 2012

s. 145-165

Sfera prywatności człowieka w postaci danych osobowych oraz sfera tajemnicy przedsiębiorstwa, którą stanowią informacje niejawne, podlegają szczególnej ochronie z uwagi na rozwój nowych technologii pozwalających na gromadzenie przez przedsiębiorcę przedmiotowych danych i wykorzystywanie ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sfera prywatności człowieka została objęta ochroną na podstawie ustawy o danych osobowych z 27 sierpnia 1997 r. , podczas gdy informacje niejawne podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r.  Są to kwestie o tyle istotne, że nawet w projekcie ustawy o ochronie informacji niejawnych wskazano, że: „objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. stawia przed polską administracją państwową szereg wyzwań wymagających podjęcia pilnych kroków. Jednym z nich jest postulowane od dawna przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dostosowanie polskiego systemu ochrony informacji niejawnych do reguł i praktyki obowiązującej w instytucjach Unii Europejskiej i w krajach członkowskich […] dotyczy to szczególnie możliwości znacznie bardziej elastycznego traktowania zasad ochrony informacji o niskich klauzulach tajności, co w strukturach unijnych umożliwia szybkie, bieżące wykorzystywanie tych informacji w pracy grup roboczych oraz ich sprawne przekazywanie i przetwarzanie w systemach teleinformatycznych”.  Z tego względu warto zastanowić się nad istnieniem w przedsiębiorstwie przesyłowym obowiązku tworzenia stanowiska pełnomocnika ds. danych osobowych, pełnomocnika ds. informacji niejawnych i pełnomocnika ds. obrony cywilnej oraz posiadania w związku z tym w strukturze przedsiębiorstwa odpowiedniej jednostki w postaci tzw. kancelarii tajnej. 


Wybrane zawody prawnicze na tle kultury fizycznej

Grzegorz Mikrut, Mirosław Pawełczyk

AWF Katowice 2012

s. 284

Prawa uczymy się przez całe życie, a niektórzy twierdząc wręcz, iż to życie uczy nas prawa, tego jak się w tym czasem gąszczu przepisów odnaleźć. Mając na względzie dobrodziejstwo okresu edukacji oraz studiów wyższych wymiar treści programowych poszerzony zostać może o treści lub całe przedmioty prawnicze, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i kierunkowym danej specjalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelnika w publikacji tej zawarto także zestawy pytań testowych wraz z odpowiedziami by mogli oni samodzielnie ocenić poziom swej wiedzy prawnej i prawniczej.


Wybrane aspekty zawieszenia i umorzenia postępowania administracyjnego po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego

Wybrane aspekty zawieszenia i umorzenia postępowania administracyjnego po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2010-2011, red. M. Błachucki, G. Sybiga, T. Górzyńska

Warszawa 2012

s. 195-208Udzielenie niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz

Udzielenie niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012

s. 140-149Niedozwolone klauzule umowne w praktyce- rozważania na przykładzie wybranej sprzedaży ciepła

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Niedozwolone klauzule umowne w praktyce- rozważania na przykładzie wybranej sprzedaży ciepła [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych, red. T. Długosz

AT Wydawnictwo Kraków 2012

s. 25-40Korzystanie z zasobów witryny Geoportalu a dozwolony użytek w prawie autorskim

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Przegląd Ustawodawsta Gospodarczego 2/2012

s. 2-12


Instytucja zapisu windykacyjnego w znowelizowanym prawie spadkowym

Mirosław Pawełczyk, Wojciech Ulanowski

Radca Prawny 2012

z. 121, s. 2D- 7D


Łączenie spółek kapitałowych a sukcesja prawa do rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych wynikających z KDT-ów

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Polityka Energetyczna 1/2012

z. 14, s. 123-143


Zarząd jako przesłanka uwłaszczenia nieruchomości

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Nieruchomości 10/2012

s. 5-12


Wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjne lub gminna jednostkę organizacyjną

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Przegląd Ustawodawsta Gospodarczego 5/2012

s. 2-9


Podwyższenie kapitału zakładowego w komunalnej spółce akcyjnej

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Prawo Spółek 6/2012

s. 6-15


Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności inwestycyjnej przez TBS-y

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Świat Nieruchomości 3/2012

s. 16-23


Zmaterializowana forma informacji jako jeden z podstawowych elementów definicji informacji publicznej

Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz

Radca Prawny 12/2012

s. 2-5 


PESEL, czyli popis nieudolności administracji rządowej

Mirosław Pawełczyk

Dziennik Gazeta Prawna Samorząd i Administracja 22/2012

s. C2


Rewolucja czy iluzoryczne oszczędności

Mirosław Pawełczyk

Dziennik Gazeta Prawna Samorząd i Administracja 49/2012

s. C2


Szerokopasmowa sieć to wyzwanie dla samorządów

Mirosław Pawełczyk

Dziennik Gazeta Prawna Samorząd i Administracja 67/2012

s. C2


Burmistrz nie zawsze ukarze właściciela gruntu za nielegalne zniszczenie zieleni

Mirosław Pawełczyk

Dziennik Gazeta Prawna Samorząd i Administracja 109/2012

s. C6


Potrącenie wierzytelności to też zapłata w rozumieniu przepisów o VAT

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka 173/2012

s. 173


Sekurytyzacja wierzytelności spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w aspekcie zasady swobody umów

Mirosław Pawełczyk

Radca Prawny 8/2012


Prowizja od kontrahenta z Chin nie podlega VAT w Polsce

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka 

s. D3


Jakie kursy walut należy stosować przy transakcjach na koncie walutowym

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka  197/2012

s. D2


Zasądzony dla prawnika zwrot kosztów zastępstwa jest kwotą brutto

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka 212/2012

s. D2


Zmiana terminu zakończenia robót

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk

Przetargi Publiczne 12/2012 


Czy przy dostawie samochodu można stosować procedurę VAT marża?

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Podatki i Rachunkowość

s. D2


Jaki VAT od usług twórców

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka

s. D4


Jakie są skutki wniesienia aportu w formie wierzytelności własnej

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka

s. D4


Przedmiot aportu ma znaczenie

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka 

s. D4


Czy sprzedaż nieruchomości wniesionych aportem podlega VAT

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka

s. D4


Wieczyste problemy z VAT

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka 

s. D5


Kwota zasądzona wyrokiem jako koszt

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka 

s. D5


Jak dostawca energii rozlicza jej nielegalny pobór

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka

s. D4 


Profesjonalizm fundamentem niezawisłości sędziowskiej

Mirosław Pawełczyk, Rafał Stankiewicz

Rzeczpospolita Analizy & Opinie

s. C8


Przekazanie sieci nie podlega PCC

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka 

s. D5


Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka

s. D5 


Opodatkowanie PCC cesji wymagalnych wierzytelności

Mirosław Pawełczyk

Rzeczpospolita Prawo i Praktyka

s. D5


Badanie istotności zmian w umowach

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk

Przetargi Publiczne 1/2013Zmiana terminu zakończenia robót

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk

Przetargi Publiczne 12/2012


Zmiana umowy a FIDIC

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk

Przetargi Publiczne 2/2013


Recenzja "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej"

LEKTURA
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej
dr Marcin Stoczkiewicz
Wydawnictwo Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 r.,  str. 436.
 
Tematem książki jest pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych. Przedmiotem publikacji jest prawo o pomocy państwa oraz aplikacja tego prawa do pomocy dla przedsiębiorstw energetycznych i w tym zakresie badanie jest ograniczone do prawa Unii Europejskiej. W zakresie prawa krajowego wszelkie odwołania ograniczone są do zakresu niezbędnego dla przedstawienia instrumentów ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych. To uzasadniło przyjęcie i konsekwentne stosowanie przez autora określenia „pomoc państwa” (ang. State aid), a nie przyjętej w polskim porządku prawnym nazwy „pomoc publiczna”. W konsekwencji praca skoncentrowana jest na pojęciu „pomocy państwa” w znaczeniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Marginalne rozważania dotyczą problematyki pomocy państwa zgodnej z rynkiem wewnętrznym, a w szczególności problematyki dopuszczalności pomocy państwa dla przedsiębiorstw energetycznych.
Autor dokonuje analizy konstytutywnych cech pomocy państwa w kontekście instrumentów ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych. Autor słusznie wywodzi, że dany instrument stanowi pomoc państwa w znaczeniu art. 107 ust. 1 Traktatu, gdy przyznawany jest z zasobów państwowych, przyznawany jest przez państwo członkowskie, stanowi korzyść gospodarczą dla przedsiębiorstwa, która ma charakter selektywny, zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz może wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi.
Na uwagę zasługuje obszerne wykorzystanie i analiza ponad 200 orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz ponad 100 decyzji Komisji Europejskiej.
Publikacja ma wysoki walor zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym i może stanowić pomoc dydaktyczną zarówno dla studentów kierunków prawniczych, jak i dla praktyków obrotu gospodarczego.

Rzeczpospolita, 11 marca 2013 roku, nr 59 (9483)
 


Wykładnia pojęcia „koszt energii elektrycznej” na gruncie kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3/2013


Zdolność kredytowa

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
"Zdolnośc kredytowa" 
Przetargi Publiczne 3/2013

 


Jak zarządzać stratami

Dr Mirosław Pawełczyk

OPTYMALIZACJA: Odliczeń ujemenego wyniku z lat poprzednich można dokonywaćź już przy ustalaniu zaliczek na podatek. przepisy nie dopuszczają rozliczenia straty poniesionej w późniejszych latach z dochodami osiągniętymi we wcześniejszych okresach.

Rzeczpospolita Nr 85(9509)
s. D2


Stratę grupy kapitałowej można korzystnie rozliczyć

Dr Mirosław Pawełczyk

OPTYMALIZACJA: Dzięki strukturze właścicielskiej firm towrzących grupę kapitałową możliwe jest rozliczanie ujemnych wyników jednostek nierentownych z tymi, które generują dochodzy.

Rzeczpospolita, Nr 79 (9503)
s. D2


Czy przewłaszczenie na zabezpieczenie podlega VAT

Dr Mirosław Pawełczyk

PROCEDURY: Pomimo umownego przeniesienia własności nieruchomości brak jej fizycznego przekazania powoduje, że nie dochodzi do opodatkowanej dostawy. To zaś spowoduje, że nie trzeba wystawiać faktury.

Rzeczpospolita z 18 kwietnia 2013
s. D4


Kontrola Działalności Gospodarczej

"Kontrola Działalności Gospodarczej"
red. Mirosław Pawełczyk i Rafał Stankiewicz

Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej publikacją dotyczącą problematyki kontroli przedsiębiorców dokonywanej przez organy administracji. Omówiono w niej zagadnienia wspólne dla wszystkich instrumentów kontrolnych, jakie w powyższym wymiarze są stosowane w regulacjach normatywnych, zarówno w wymiarze prawa publicznego (administracyjnego, karnego) oraz prywatnego. Zaprezentowano również, w jaki sposób kształtowana jest instytucja kontroli w poszczególnych regulacjach prawa gospodarczego publicznego.

Do współpracy zostali zaproszeni radcowie naukowcy - uznani przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, reprezentujący szereg dyscyplin nauk prawnych, przede wszystkim administratywiści, ale również innych gałęzi prawa. Podnosi to niewątpliwie walor niniejszej publikacji i powoduje, iż analizowane problemy posiadają wymiar interdyscyplinarny.

Niniejsza publikacja jest adresowana do przedsiębiorców,  radców prawnych, w tym aplikantów, jak również do przedstawicieli środowisk naukowych oraz studentów prawa, ekonimii i zarządzania.             

Wydawca: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych
ISBN: 978-83-936005-3-3Likwidacja pracowniczego programu emerytalnego w przypadku przejęcia zakładu pracy

Marlena Jankowska
Mirosław Pawełczyk

Praca i zabepieczenie społeczne
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Kwiecień (4) 2013
s. 33-37


Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne

Zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako przykład stosowania środków regulacyjnych w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym [w:] Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne, red. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2013, s. 125-147


Ownership in good faith as grounds for the acquisitive presciption of a predial servitude

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk

Ownership in good faith as grounds for the acquisitive presciption of a predial servitude

Świat Nieruchomości 
WORLD OF REAL ESTATE JOURNAL
nr 84, rok 2013
s. 20-25


Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne

red. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski

Wydawnictwo Adam Marszałek 

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Królikowska- Olczak
prof. dr hab. Anna Walaszek- Pyzioł

ISBN 978-83-7780-681-4

s. 384


Przedsiębiorstwo energetyczne a konsument w sektorze energetycznym – propozycja nowego modelu ustrojowego ochrony zbiorowych interesów konsumentów w sektorze energetycznym

Przedsiębiorstwo energetyczne a konsument w sektorze energetycznym – propozycja nowego modelu ustrojowego ochrony zbiorowych interesów konsumentów w sektorze energetycznym [w:] red. Anna Walszek- Pyzioł, Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym.

Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznego, a zawarte w niej ustalenia i wnioski mają istotne znaczenie tak dla teorii, jak i praktyki.  Autorami są wybitni specjaliści z zakresu prawa energetycznego reprezentujący ośrodki akademickie, organy administracji rządowej i sektorowe organy regulacyjne, jak również przedstawiciele praktyki. Książka konfrontuje dorobek doktrynalny z praktyką stosowania przepisów. Koncentruje się na problemie wpływu tzw. instrumentów regulacyjnych na działania innowacyjne w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Jest to problem nowy, w sposób bezpośredni nie podejmowany w literaturze. W szczególności monografia dotyczy zagadnień takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, liberalizacja i regulacja rynku energii, energetyka niekonwencjonalna  i efektywność energetyczna, ochrona konsumenta i rozwój tzw. nowych technologii, w ramach których omówione zostały różne aspekty wpływu polityki regulacyjnej na innowacyjność w sektorze. Publikacja ta powinna zainteresować teoretyków prawa i praktyków stosujących to prawo, a także osoby odpowiedzialne za jakość procesu legislacyjnego prawa energetycznego.


Rok wydania: 2013
Ilość stron: 550
ISBN: 978-83-255-5431-6

Redakcja Naukowa: prof. dr hab. AnnaWalaszek-Pyzioł

Autorzy: dr Andrzej Błach, Marcin Cichy, dr Tomasz Długosz, dr Filip Elżanowski, prof. UJ dr hab. Wojciech Jakimowicz, MagdalenaJaś, dr Leszek Karski, prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, Piotr Korzeniowski,Michał Koszowski, Adam Kowalski, SzymonKowalski, Edyta Kozak-Hamala, WiolettaKubica, Wiktor Kwiecień, dr KatarzynaMałysa-Sulińska, dr Zdzisław Muras, dr Marcin Nowacki, dr Bartłomiej Nowak, dr Mirosław Pawełczyk, Wojciech Pawłuszko,dr Jakub Pokrzywniak, prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski, Natalia Rysz, DaliaSkutecka, Maciej M. Sokołowski, dr RafałStankiewicz, dr Grzegorz Suliński, dr Mariusz Swora, dr Monika Szaraniec, prof. UAM dr hab. Marek Szewczyk, mgr Agnieszka Szulakowska, prof. dr hab. AnnaWalaszek-Pyzioł, Łukasz Zdechlik, EwelinaZelek, prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski, dr Artur Żurawik

 


 


Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B

Rok wydania: 2013
Ilość stron: 700
ISBN: 978-83-255-5143-8
Seria: System Prawa Administracyjnego
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 
Autorzy: prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz, dr Tomasz Długosz, dr Krzysztof Horubski, prof. dr hab. Jan Grabowski, dr hab. Karol Kiczka, prof. dr hab. Leon Kieres, dr Mirosław Pawełczyk, dr Mariusz Swora, dr hab. Marek Szydło, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, dr Artur Żurawik
 

Tom 8B stanowi drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu.
 
Rozdział VI poświęcono strukturze podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria wyodrębnienia publicznego sektora gospodarczego. W tym rozdziale scharakteryzowano jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na przedsiębiorstwa państwowe, ale swoje miejsce znalazły tu również inne państwowe osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.
 
W Rozdziale VII poruszono problematykę komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W tej części pracy jest mowa o koncepcji tzw. powszechnej prywatyzacji. Zwrócono uwagę na komercjalizację i prywatyzację pośrednią, prywatyzację bezpośrednią oraz reprywatyzację.
 
Kolejny fragment książki dotyczy samorządowego sektora gospodarczego. Autorzy szczegółowo omówili zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz działalność poza sferą użyteczności publicznej, uwzględniając formy organizacyjno-prawne ich realizacji.
 
Rozdział IX został poświęcony szczególnej regulacji działalności przedsiębiorstw w sektorach sieciowych. Publikacja zawiera szczegółową charakterystykę takich sektorów jak: energetyka, telekomunikacja, transport kolejowy, poczta, gospodarka wodna.
 
Rozdział X skupia się na formach prawnych działania administracji gospodarczej, ich specyfice, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form działania administracji w działalności gospodarczej regulowanej. Autorzy omawiają akty normatywne administracji gospodarczej oraz akty administracyjne. W rozdziale poruszono także zagadnienie konsensualnych form działania administracji gospodarczej. W tej części pracy jest mowa także o czynnościach materialno-technicznych w administracji gospodarczej oraz aktach wewnętrznych administracji gospodarczej.
 
Rozdział XI zawiera problematykę związaną z prawem konkurencji. Autorzy omawiają takie kwestie jak: porozumienia ograniczające konkurencji, nadużywanie pozycji dominującej, kontrola koncentracji przedsiębiorców. Scharakteryzowano praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Omówiono również klauzule o zakazie konkurencji zarówno normatywne, jak i umowne. W tej części pracy jest mowa o pomocy publicznej.
 
Ostatni rozdział dotyczy instrumentów ochrony interesu przedsiębiorcy w publicznym prawie gospodarczym. Szczegółowo została omówiona skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy. Autorzy omawiają odpowiedzialność odszkodowawczą administracji gospodarczej.
 
Znakomite grono Autorów – z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki – zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo właściwe dla omawianego tematu.
 
Pozycja ta będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przedsiębiorców.


Dopuszczalność egzekucji przez innych pracowników urzędów skarbowych niż poborcy skarbowi

Dr Mirosław Pawełczyk

Dopuszczalność egzekucji przez innych pracowników urzędów skarbowych niż poborcy skarbowi. Uwagi krytyczne na tle praktyki niektórych urzędów skarbowych.

Prawo administracyjne
Jurysta
Magazyn prawniczy
ISSN 1230-7114
INDEKS 267910
Nr 10 (228) październik 2013
s. 35- 38


Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne.

Prezentujemy Państwu publikację “Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne” zawierającą dogłębną analizę pojęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych na terenie RP oraz wskazującą na przesłanki, które decydują o statusie przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, w której postaramy się przedstawić różnice pomiędzy oddziałem a [...]

red. Mirosław Pawełczyk & Rafał Stankiewicz
s. 180

Oficyna Wydawnicza Edward Mitek
e-mail: mitek.edward@gmail.com 


Kontrola Przedsiębiorcy, red. Rafał Blicharz

Kontrola przedsiębiorcy
  • Wydawnictwo: CeDeWu
  • Rok wydania: 2013
  • ISBN: 978-83-7556-586-7
  • Liczba stron: 554
  • Rodzaj oprawy: Miękka
  • Format: B5Książ­ka sta­no­wi pierw­sze kom­plek­so­we opra­co­wa­nie kon­tro­li w pol­skim sys­te­mie praw­nym. Skła­da się z dwóch za­sad­ni­czych czę­ści. Pierw­sza po­świę­co­na jest re­gu­la­cji po­stę­po­wa­nia kon­tro­l­ne­go na po­zio­mie prze­pi­sów lex ge­ne­ra­lis, na­to­miast część dru­ga po­świę­co­na jest prze­pi­som szcze­gól­nym (lex spe­cia­lis). Po­mi­mo skom­pli­ko­wa­nej ma­te­rii, na­pi­sa­na jest przy­stęp­nym ję­zy­kiem, a pro­wa­dzo­ne wy­wo­dy za­cho­wu­ją przej­rzy­stość. Opra­co­wa­nie nie tyl­ko od­no­si się do tek­stu nor­ma­tyw­ne­go, ale tak­że za­wie­ra prze­gląd orzecz­nic­twa i wy­ra­ża­nych w dok­try­nie po­glą­dów. Czy­tel­nik po lek­tu­rze książ­ki po­wi­nien mieć pe­łen obraz pro­ce­du­ry kon­tro­l­nej nad sze­ro­ko ro­zu­mia­nym przed­się­bior­cą oraz praw i obo­wiąz­ków wszyst­kich uczest­ni­ków te­go pro­ce­su. Au­to­rzy nie ogra­ni­czy­li się tyl­ko do syn­te­zy wie­dzy z za­kre­su kon­tro­li, ale tak­że pod­da­ją ana­li­zie spo­ty­ka­ne w prak­ty­ce i teo­rii pro­ble­my praw­ne to­wa­rzy­szą­ce lub wy­stę­pu­ją­ce w cza­sie kon­tro­li przed­się­bior­cy:
- tek­sty nor­ma­tyw­ne,
- orzecz­nic­two,
- po­glą­dy dok­try­ny,
- kon­tro­wer­syj­ne re­gu­la­cje,
- pro­po­zy­cje wy­kład­ni i roz­wią­zań pro­ble­mów praw­nych wy­stę­pu­ją­cych w związ­ku z kon­tro­lą przed­się­bior­cy.
 
Au­to­rzy książ­ki to prak­ty­cy i wy­kła­dow­cy uni­wer­sy­tec­cy z ca­łe­go kra­ju.


SPIS TREŚCI

Wstęp      11 
 
DZIAŁ I
KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY W ŚWIETLE REGULACJI LEX GENERALIS 
 
Roz­dział I
Nor­ma­tyw­ne i ak­sjo­lo­gicz­ne pod­sta­wy kon­tro­li – Mi­chał Ka­nia   15
1. In­for­ma­cje ogól­ne               15
2. Po­ję­cie kon­tro­li  17
3. Funk­cje kon­tro­li  20
4. Kon­tro­la w świe­tle norm i war­to­ści kon­sty­tu­cyj­nych         22
 
Roz­dział II
Kon­tro­la a in­sty­tu­cje po­krew­ne – Agniesz­ka Ziół­kow­ska 29
1. In­for­ma­cje ogól­ne               29
2. Po­stę­po­wa­nie wy­ja­śnia­ją­ce  33
3. Kon­tro­la             37
4. Na­dzór                 46 
 
Roz­dział III
Po­ję­cie przed­się­bior­cy – An­drzej Po­wa­łow­ski, Mi­ro­sław Pa­weł­czyk  57
1. In­for­ma­cje ogól­ne (Mi­ro­sław Pa­weł­czyk)             57
2. Kla­sy­fi­ka­cja przed­się­bior­ców (An­drzej Paw­łow­ski)               59
2.1. Kla­sy­fi­ka­cja we­dług kry­te­rium podmio­to­we­go 59
2.1.1. Przed­się­bior­ca – oso­ba fi­zycz­na    59
2.1.2. Przed­się­bior­ca – oso­ba praw­na      64
2.1.3. Przed­się­bior­ca – jed­nost­ka or­ga­ni­za­cyj­na bez oso­bo­wo­ści praw­nej               67
2.2. Przed­się­bior­ca w uję­ciu ma­te­rial­nym i for­mal­nym           70
2.3. In­ne kry­te­ria kla­sy­fi­ka­cji przed­się­bior­ców       71
2.3.1. Kry­te­rium wła­sno­ścio­we               71
2.3.2. Kry­te­rium miej­sca wy­ko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej          72
2.3.3. Kry­te­rium wiel­ko­ści przed­się­bior­cy              73
2.4. Po­dział przed­się­bior­ców we­dług kry­te­rium nor­ma­tyw­ne­go               74
3. Wy­ko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej we wła­snym imie­niu ja­ko ce­cha funk­cjo­nal­na przed­się­bior­cy (An­drzej Paw­łow­ski              76
3.1. Wy­ko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej ja­ko ce­cha przed­się­bior­cy 76
3.2. Wy­ko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej we wła­snym imie­niu         77
4. Dzia­łal­ność go­spo­dar­cza ja­ko ele­ment kon­struk­cji przed­się­bior­cy (An­drzej Paw­łow­ski)      79
4.1. Za­kres przedmio­to­wy dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej              79
4.2. Za­rob­ko­wy cel i cha­rak­ter dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej       85
4.3. Zor­ga­ni­zo­wa­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej        88
4.4. Cią­głość dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej    90
4.5. „Ukie­run­ko­wa­nie” dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej    93
5. Or­gan ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej ja­ko or­gan kon­tro­li dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej przed­się­bior­cy (Mi­ro­sław Pa­weł­czyk)           94 
 
Roz­dział IV
Po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne (re­gu­la­cja ogól­na – lex ge­ne­ra­lis) – Ra­fał Bli­charz 101
1. In­for­ma­cje ogól­ne (Ra­fał Bli­charz)      101
2. Za­sa­dy ogól­ne po­stę­po­wa­nia kon­tro­l­ne­go (Ra­fał Bli­charz)  103
3. Po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne – prze­bieg kon­tro­li (Ka­ta­rzy­na Po­krysz­ka)   109
3.1. Wsz­czę­cie kon­tro­li          109
3.1.1. In­for­ma­cje ogól­ne         109
3.1.2. Za­wia­do­mie­nie o za­mia­rze wsz­czę­cia kon­tro­li              110
3.1.3. Wsz­czę­cie kon­tro­li bez za­wia­do­mie­nia         112
3.2. Czas i miej­sce kon­tro­li oraz prze­rwa w po­stę­po­wa­niu kon­tro­l­nym  116
3.2.1. Miej­sce prze­pro­wa­dza­nia czyn­no­ści kon­tro­l­nych         116
3.2.2. Czas tr­wa­nia kon­tro­li    117
3.2.3. Przer­wa w bie­gu kon­tro­li               125
3.2.4. Wy­jąt­ki od okre­ślo­nych w usta­wie SDG li­mi­tów cza­su kon­tro­li    126
3.3. Do­ku­men­ty or­ga­nu kon­tro­li i czyn­no­ści kon­tro­l­ne         127
3.3.1. Do­ku­men­ty nie­zbęd­ne do wsz­czę­cia i pro­wa­dze­nia kon­tro­li         127
3.3.2. Czyn­no­ści kon­tro­l­ne     129
3.4. Wie­lość kon­tro­li i zbieg kon­tro­li     130
3.5. Pra­wa i obo­wiąz­ki kon­tro­lo­wa­ne­go przed­się­bior­cy          131
3.5.1. Po­ucze­nie o pra­wach i obo­wiąz­kach kon­tro­lo­wa­ne­go przed­się­bior­cy           131
3.5.2. Pra­wa kon­tro­lo­wa­ne­go przed­się­bior­cy          133
3.5.3. Obo­wiąz­ki kon­tro­lo­wa­ne­go przed­się­bior­cy   136
3.5.4. Kon­se­kwen­cje na­ru­sze­nia praw przed­się­bior­ców pod­czas pro­wa­dze­nia kon­tro­li            137
4. Środ­ki ochro­ny praw­nej (An­na Hoł­da­-Wy­drzyń­ska)             138
4.1. In­for­ma­cje ogól­ne            138
4.2. Sprze­ciw           140
4.2.1. Za­kres przedmio­to­wy    140
4.2.2. Za­kres podmio­to­wy      144
4.2.3. Wy­ma­ga­nia for­mal­ne i spo­so­by wnie­sie­nia sprze­ci­wu   145
4.2.4. Ter­min wnie­sie­nia sprze­ci­wu         148
4.2.5. Przyw­ró­ce­nie ter­mi­nu do wnie­sie­nia sprze­ci­wu             150
4.2.6. Wsz­czę­cie po­stę­po­wa­nia w spra­wie sprze­ci­wu               152
4.2.7. Skut­ki wnie­sie­nia sprze­ci­wu           153
4.2.8. Za­bez­pie­cze­nie do­wo­dów              158
4.2.9. Roz­strzy­gnię­cie sprze­ci­wu             159
4.2.10. Do­rę­cze­nie po­sta­no­wie­nia          160
4.3. Za­ża­le­nie          162
4.4. Skar­ga do są­du ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go     166
5. Za­koń­cze­nie kon­tro­li (An­na Hoł­da­-Wy­drzyń­ska) 177
5.1. In­for­ma­cje ogól­ne            177
5.2. Pro­to­kół po­kon­trol­ny     179
5.3. Za­strze­że­nia do pro­to­ko­łu               186
5.4. Wpis do książ­ki kon­tro­li  188
6. Sz­cze­gól­ne upraw­nie­nia kon­tro­l­ne or­ga­nów wy­ko­naw­czych gmi­ny (An­na Hoł­da­-Wy­drzyń­ska           194
6.1. In­for­ma­cje ogól­ne            194
6.2. Za­wia­do­mie­nie wła­ści­wych or­ga­nów kon­tro­l­no­-na­dzor­czych          198
6.3. De­cy­zja wstrzy­mu­ją­ca wy­ko­na­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej            202 
 
Dział II
Kon­tro­la przed­się­bior­cy w świe­tle re­gu­la­cji lex spe­cia­lis 
 
Roz­dział I
Kon­tro­la Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li – Ewa Prze­szło          211
1. In­for­ma­cje ogól­ne               211
2. Kry­te­ria kon­tro­li NIK         212
3. Struk­tu­ra or­ga­ni­za­cyj­na NIK               214
4. Za­da­nia NIK        216
5. Po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne NIK             218
6. Środ­ki ochro­ny praw­nej      223
 
Roz­dział II
Kon­tro­la po­dat­ko­wa – Ja­dwi­ga Glu­miń­ska­-Paw­lic             225
1. In­for­ma­cje ogól­ne               225
2. Or­ga­ny kon­tro­li po­dat­ko­wej               225
3. Wsz­czę­cie kon­tro­li po­dat­ko­wej          227
4. Miej­sce prze­pro­wa­dza­nia czyn­no­ści kon­tro­l­nych               230
5. Upraw­nie­nia or­ga­nu kon­tro­li oraz kon­tro­lo­wa­ne­go            231
6. Pro­to­kół kon­tro­li               233
7. Ter­min za­koń­cze­nia kon­tro­li             234
8. Pod­su­mo­wa­nie     234
 
Roz­dział III
Kon­tro­la skar­bo­wa – Ewa Prze­szło      237
1. In­for­ma­cje ogól­ne               237
2. Za­kres kon­tro­li skar­bo­wej   239
3. Or­ga­ny kon­tro­l­ne               241
4. Po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne     243 
 
Roz­dział IV
Kon­tro­la w pra­wie pra­cy – Ur­szu­la Tor­bus         249
1. In­for­ma­cje ogól­ne               249
2. Kon­tro­la przed­się­bior­cy przez Pań­stwo­wą In­spek­cję Pra­cy                250
2.1. Po­zy­cja ustro­jo­wa Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy               250
2.2. Kon­tro­la przed­się­bior­cy przez Pań­stwo­wą In­spek­cję Pra­cy a za­sa­dy kon­tro­li przed­się­bior­ców wy­ni­ka­ją­ce z usta­wy o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej                251
2.3. Pod­mio­ty pod­le­ga­ją­ce kon­tro­li        254
2.4. Za­kres kon­tro­li i oso­by ją prze­pro­wa­dza­ją­ce    256
2.5. Współ­pra­ca z in­ny­mi podmio­ta­mi   260
2.6. Prze­bieg kon­tro­li             262
2.6.1. Czyn­no­ści wstęp­ne        262
2.6.2. Prze­pro­wa­dze­nie kon­tro­li             264
2.6.3. Za­koń­cze­nie kon­tro­li    267
2.6.4. Środ­ki praw­ne in­spek­to­rów pra­cy 270
2.6.5. Po­zo­sta­łe skut­ki na­ru­szeń prze­pi­sów pra­wa  276
3. Kon­tro­la przed­się­bior­cy przez Za­kład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych       279
3.1. In­for­ma­cje ogól­ne            279
3.2. Za­sa­dy kon­tro­li prze­pro­wa­dza­nej przez ZUS   280
3.3. Prze­bieg kon­tro­li             284 
 
Roz­dział V
Kon­tro­la nad ryn­kiem ka­pi­ta­ło­wym – Ra­fał Bli­charz      291
1. Ko­mi­sja Na­dzo­ru Fi­nan­so­we­go ja­ko or­gan ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej    291
1.1. In­for­ma­cje ogól­ne            291
1.2. Pod­sta­wy praw­ne dzia­ła­nia Ko­mi­sji  293
1.3. Skład Ko­mi­sji   294
2. Za­kre­sy kon­tro­li Ko­mi­sji Na­dzo­ru Fi­nan­so­we­go 296
2.1. Za­kres podmio­to­wy         296
2.2. Za­kres przedmio­to­wy       299
3. Po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne Ko­mi­sji        301
3.1. In­for­ma­cje ogól­ne            301
3.2. Prze­bieg po­stę­po­wa­nia kon­tro­l­ne­go 303
4. Środ­ki ochro­ny praw­nej w po­stę­po­wa­niu kon­tro­l­nym KNF                314 
 
Roz­dział VI
Kon­tro­la za­mó­wień pu­blicz­nych – Ewa Prze­szło              319
1. In­for­ma­cje ogól­ne               319
2. Pod­miot kon­tro­lo­wa­ny       320
3. Or­ga­ny kon­tro­lu­ją­ce           322
4. Po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne Pre­ze­sa UZP                330
4.1. Kon­tro­la do­raź­na             331
4.2. Kon­tro­la uprzed­nia za­mó­wień współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków Unii Eu­ro­pej­skiej          333
5. Po­stę­po­wa­nie od­wo­ław­cze pro­wa­dzo­ne przez Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą            336
6. Ro­la są­du okrę­go­we­go ja­ko podmio­tu upraw­nio­ne­go do roz­strzy­gnię­cia skar­gi   354 
 
Roz­dział VII
Pre­zes Urzę­du Och­ro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów ja­ko or­gan kon­tro­li prze­strze­ga­nia re­guł ochro­ny kon­ku­ren­cji – Mi­ro­sław Pa­weł­czyk                361
1. In­for­ma­cje ogól­ne               361
2. Sta­tus praw­ny Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów                369
3. Or­ga­ni­za­cja i funk­cjo­no­wa­nie kra­jo­we­go or­ga­nu kon­tro­li an­ty­mo­no­po­lo­wej     373
4. Kom­pe­ten­cje kra­jo­we­go or­ga­nu an­ty­mo­no­po­lo­we­go          379
5. Spe­cy­fi­ka po­stę­po­wa­nia przed Pre­ze­sem UOKiK – tzw. po­stę­po­wa­nie hy­bry­do­we            382
6. Ro­dza­je po­stę­po­wań w try­bie usta­wy an­ty­mo­no­po­lo­wej     384
7. Czyn­no­ści kon­tro­l­ne Pre­ze­sa UOKIK 385 
 
Roz­dział VIII
Pre­zes Urzę­du Re­gu­la­cji Ener­ge­ty­ki ja­ko or­gan kon­tro­l­ny dzia­łal­no­ści przed­się­biorstw sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go – Mi­ro­sław Pa­weł­czyk      393
1. In­for­ma­cje ogól­ne               393
2. Sta­tus praw­ny Pre­ze­sa Urzę­du Re­gu­la­cji Ener­ge­ty­ki            394
3. Kon­tro­la Pre­ze­sa URE nad przed­się­bior­stwa­mi ener­ge­tycz­ny­mi         400
4. Po­stę­po­wa­nie przed Pre­ze­sem URE w za­kre­sie czyn­no­ści kon­tro­l­nych nad dzia­łal­no­ścią przed­się­bior­ców ener­ge­tycz­nych        404
5. Kon­tro­la przed­się­biorstw ener­ge­tycz­nych ja­ko in­stru­ment prze­ciw­dzia­ła­nia nie­le­gal­ne­mu po­bo­ro­wi ener­gii      408 
 
Roz­dział IX
In­spek­cja Han­dlo­wa – Be­ata Sa­gan    411
1. In­for­ma­cje ogól­ne               411
2. Or­gan kon­tro­li    412
3. Za­kres kon­tro­li   416
3.1. Kon­tro­la le­gal­no­ści i rze­tel­no­ści dzia­ła­nia przed­się­bior­ców             417
3.2. Kon­tro­la pro­duk­tów i usług              418
3.3. Czas tr­wa­nia kon­tro­li       425
4. Po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne     426
4.1. In­for­ma­cje ogól­ne            426
4.2. Prze­bieg po­stę­po­wa­nia     427
4.3. Pra­wa i obo­wiąz­ki kon­tro­lo­wa­ne­go  432
5. Środ­ki ochro­ny praw­nej      434
 
Roz­dział X
In­spek­cja Och­ro­ny Śro­do­wi­ska – Grze­gorz Do­bro­wol­ski  435
1. In­for­ma­cje ogól­ne               435
2. Pod­sta­wy praw­ne 437
3. Po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne IOŚ              440
4. Kon­se­kwen­cje praw­ne po­stę­po­wa­nia kon­tro­l­ne­go              442
 
Roz­dział XI
Kon­tro­la w part­ner­stwie pu­blicz­no­-pry­wat­nym – Mi­chał Ka­nia    449
1. In­for­ma­cje ogól­ne               449
2. Upraw­nie­nia kon­tro­l­ne podmio­tu pu­blicz­ne­go wo­bec part­ne­ra pry­wat­ne­go        455
3. Kon­tro­la ze­wnętrz­na spra­wo­wa­na nad podmio­ta­mi pu­blicz­ny­mi        461
4. Są­do­wa kon­tro­la w ra­mach part­ner­stwa pu­blicz­no­-pry­wat­ne­go           463
5. Po­zo­sta­łe for­my kon­tro­li w ra­mach part­ner­stwa pu­blicz­no­-pry­wat­ne­go            466 
 
Roz­dział XII
Kon­tro­la re­gio­nal­nych izb obra­chun­ko­wych – Ewa Prze­szło          469
1. In­for­ma­cje ogól­ne               469
2. Za­kre­sy dzia­ła­nia RIO         472
3. Struk­tu­ra or­ga­ni­za­cyj­na RIO               473
4. Po­stę­po­wa­nie kon­tro­l­ne RIO              477
5. Środ­ki ochro­ny praw­nej      479 
 
Roz­dział XIII
Kon­tro­la przed­się­bior­cy przez or­ga­ny ści­ga­nia kar­ne­go – Ja­ro­sław Za­grod­nik          481
1. In­for­ma­cje ogól­ne               481
2. Kon­tro­la przed­się­bior­cy przez pro­ku­ra­to­ra         486
2.1. Prze­szu­ka­nie    489
2.2. Pro­ce­so­wa kon­tro­la ko­re­spon­den­cji, prze­sy­łek, da­nych te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych oraz da­nych elek­tro­nicz­nych 496
2.3. Pro­ce­so­wa kon­tro­la i utrwa­la­nie roz­mów oraz in­nych prze­ka­zów in­for­ma­cji (pod­słuch pro­ce­so­wy                500
3. Kon­tro­la przed­się­bior­cy przez Po­li­cję 505
4. Kon­tro­la przed­się­bior­cy przez Agen­cję Bez­pie­czeń­stwa Wew­nętrz­ne­go             521
5. Kon­tro­la przed­się­bior­cy przez Cen­tral­ne Biu­ro An­ty­ko­rup­cyj­ne        525 
 
O Au­to­rach           545


Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

W monografii zostały uwzględnione akty normatywne zarówno rangi ustawowej, jak i wykonawcze, wskazane orzeczenia sądowe, jak również organów regulacyjnych. W pracy autor wykorzystał wyniki badań prowadzonych w analizowanych płaszczyznach oraz uwzględnił poglądy przedstawicieli nauk prawnych i administracyjnych. Istotne znaczenie odgrywają również normy prawa unijnego, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii, nakazujące implementować nowe rozwiązania modelu prawnego sektora energetycznego, zapewniając zgodność krajowego porządku prawnego z aktami prawa Unii Europejskiej w zakresie regulującym kwestię bezpieczeństwa energetycznego.

Data wydania: 2013
Strony: 557
Wydawnictwo: Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-801-6


Odpowiedzialność organów   administracji publicznej za szkodę powstałą w związku z przewlekłym   załatwieniem sprawy  

Dr Marlena Jankowska
Dr hab. Mirosław Pawełczyk

Opolskie Studia Administracyjno- Prawne XII/1
s. 69-86


GEOINFORMATION LAW AND PRACTICE

GEOINFORMATION LAW AND PRACTICE

red. dr Marlena Jankowska, dr hab. Mirosław Pawełczyk

Autorzy: G. Bartha, V. Chkhaidze, G. Cho, F. Von Der Dunk, J. Salukvadze, M. Pawełczyk, J. Bulens, K. Felchner, M. Jankowska, W. Vullings, M. Badowski, M. Danes, J. Kaufmann.


Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie

ISBN 978-83-64611-01-8

s. 232


Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c.- glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 22.06.2012r. (III CSK 752/11)

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c.- glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 22.06.2012r. (III CSK 752/11)

Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach.
Wolters Kluwer SA
nr 2 (159) maj 2014
INDEKS 329088
ISSN 1233-4634
s. 39-47.


Wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością rozbiórki budynku

Dr Marlena Jankowska

Dr hab. Mirosław Pawełczyk 
Monitor Prawniczy - 2014, [nr] 3, s. 139-144


Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Dr Marlena Jankowska
Dr hab. Mirosław Pawełczyk

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 08/2014

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company
 
 
W niniejszej publikacji podejmuje się temat wypowiadania umów sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetycznie. Kwestia ta nie była przedmiotem regulacji w ustawie prawo energetyczne, w związku z czym pojawiają się wątpliwości w zakresie pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego. W praktyce pojawia się wiele sytuacji, w których przedsiębiorstwo energetyczne może być zainteresowane wypowiedzeniem umowy, lecz nie jest to pewne, czy ma do tego prawo. Zagadnienie to staje się szczególnie ważne, gdy zważymy na to, że energia stanowi jedno z najważniejszych dóbr o charakterze cywilizacyjnym. Publikacja ta ukazuje w nieco szerszym świetle zobowiązania przedsiębiorstwa energetycznego w tym zakresie.Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz. 
Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest klarowne przedstawienie i wyjaśnienie mnogich wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów rzeczonej ustawy dotyczących m.in. stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, czy regulaminu świadczenia usług. Komentarz jest zbiorem analiz poglądów prezentowanych zarówno przez literaturę przedmiotu, jak i orzecznictwo.
 
(…) Oprócz odpowiedniego dobrania składu autorskiego, o walorach recenzowanej publikacji stanowi także poziom naukowy i interesująca treść wszystkich zaprezentowanych w niej wypowiedzi. Trzeba oddać redaktorowi naukowemu i współautorowi Panu dr hab. Mirosławowi Pawełczykowi, że udało mu się zestawić prezentowane treści w spójną całość opartą na logicznym układzie. Z pełnym przekonaniem można tę publikację polecić przedstawicielom wszystkich zawodów prawniczych, zarówno tym doświadczonym, jak i tym dopiero wkraczającym na rynek usług prawniczych, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także dla pracowników naukowych specjalizujących się w prawie administracyjnym, a także studentom prawa i aplikantom.
Prof. UAM Poznań dr hab. Eryk Kosiński


Partnerem wydania jest Instytut Prawa Gospodarczego
Autorzy: M. Jankowska, M. Pawełczyk, B. Pikiewicz, M. M. Sokołowski, W. Ulanowski, R. Walczak
Wydawca: Biblioteka Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum
Cena: 129,oo zł
Zamówienia prosimy składać na adres: fundacja@iuspublicum.pl


Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.


Wyjątkowość tej pozycji naukowej podkreśla fakt, że naukowe opracowania dotyczące zasad tworzenia i korzystania z tej infrastruktury należą do rzadkości. W istocie nagły przyrost różnego rodzaju danych dotyczących zjawisk nad, na i pod powierzchnią ziemi oraz postęp technologiczny sprawiły, że dziedzina ta została zauważona przez ustawodawcę unijnego i poddana szczególnej regulacji prawnej, zwłaszcza w aspekcie rozpowszechniania danych o przestrzeni gromadzonych przez organy administracji publicznej na różnych szczeblach. Z tego względu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstała inicjatywa, aby w gronie specjalistów z Uniwersytetu w Canberze, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Miszkolcu, Uniwersytetu Nebraski – Lincoln College of Law, Uniwersytetu w Osnabrück, Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, Wageningen UR – Alterra i z Kaufmann Consulting omówić prawidłowości prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Jesteśmy przekonani, że wspólne przedsięwzięcie wydawnicze nie tylko przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na rynku infrastruktury przestrzennej, ale stanie się także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji i biznesu.

Recenzowana publikacja przedstawia prawne aspekty dotyczące wykorzystania danych przestrzennych i budowy infrastruktur informacji przestrzennej z punktu widzenia doświadczeń kilku krajów, w tym również spoza Unii Europejskiej. W tym ujęciu jest to opracowanie nowatorskie, przynajmniej w Polsce.
 
dr hab. Elżbieta Bielecka, Prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opublikowany w ostatnich latach dorobek piśmienniczy w zakresie geoinformacji jest znaczny. Dotyczy on jednak w głównej mierze systemów geoinformacyjnych, natomiast aspekty prawne omawiane są rzadko i ogólnikowo. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga niewątpliwie wnikliwej analizy aspektów prawnych dotyczących między innymi prawa do prywatności i ochrony własności intelektualnej…
dr Małgorzata Gajos, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Książka „Geoinformacja. Prawo i praktyka” jest pozycją niezmiernie aktualną umożliwiającą zrozumienie problemów dnia współczesnego w odniesieniu do GIS […] Książka porusza praktycznie większość zagadnień odnoszących się do geoinformacji i ukazuje głębokie ich zrozumienie przez autorów z poszczególnych krajów…
dr Vandana Sharma, Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnej Rząd Indii, Nowe Delhi, Indie


Partnerem wydania jest Instytut Prawa Gospodarczego
Autorzy: G. Bartha, V. Chkaidze, G. Cho, F. von der Dunk, J. Salukvadze, M. Pawełczyk, J. Bulens, K. Felchner, M. Jankowska, W. Vullings, M. Badowski, M. Danes, J. Kaufmann
Wydawca: Biblioteka Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum
Cena: 99,oo zł
Zamówienia prosimy składać na adres: fundacja@iuspublicum.pl


PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. ZARYS WYKŁADU

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. ZARYS WYKŁADU.
red. Rafał Blicharz

Publikacja zawiera kompleksowe i przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia podstawowe zagadnienia dla tej dziedziny, takie jak m.in.: prawo działalności gospodarczej, prawo konkurencji, prawo zamówień publicznych. Atutem podręcznika jest również przybliżenie kwestii często pomijanych w innych opracowaniach, a dotyczących problematyki prawa lotniczego, prawnych podstaw polskiego systemu opieki zdrowotnej, prawa mediów (radiofonii i telewizji w Polsce), prawa rynku kapitałowego, prawa własności przemysłowej czy prawnej regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 
Autorzy poszczególnych rozdziałów:
Rozdział I- dr Katarzyna Pokryzka
Rozdział II- dr hab. Mirosław Pawełczyk
Rozdział III- dr hab. Mirosław Pawełczyk
Rozdział IV- dr hab. Ewa Przeszło
Rozdział V- dr hab. Michał Kania
Rozdział VI- mgr Anna Lichosik, prof. nadzw. dr hab. Rafał Blicharz
Rozdział VII- dr Anna Dyląg
Rozdział IX- mgr Katarzyna Jaworek
Rozdział X- dr Anna Hołda- Wydrzyńska

Wolters Kluwer S.A., 2015
ISBN: 978-83-264-7984-7


Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro