Formularz dla pracownika lub współpracownika Zamawiającego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dr Hab. Mirosław Pawełczyk, ul. Poznańska 13/15, 00-680 Warszawa – siedziba; ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice – biuro (dalej również jako „Kancelaria”).
Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:  biuro@pawelczyk.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 253 84 40, +48 22 749 11 60 lub pisemnie: Kancelaria Radcy Prawnego Dr Hab. Mirosław Pawełczyk ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Kancelarią a podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem,
w tym w celach kontaktowych, jeżeli nasz kontrahent wskazał Panią/Pana jako osobę do kontaktu.Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane, a także prawnie uzasadniony interes Kancelarii. Uzasadnionym interesem administratora danych oraz Kancelarii jest możliwość wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Kancelarii uznaje w szczególności świadczenie pomocy prawnej w zakresie dochodzenia i obrony roszczeń, a także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym. 
Kategorie i źródło danych osobowych Kancelaria przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe w tym służbowy numer telefonu i adres e-mail.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych,
w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii
(np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratora.Odbiorcami danych jest:1. HARP Marcin Jeziorskiul. Czereśniowa 51

42-680 Tarnowskie Góry

tel. 603796563,  harp@harp.net.pl

 

Przekazywanie danych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii stanowiących podstawę tego przetwarzania
w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Kancelarią, a Pani/Pana pracodawcą.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Źródło pochodzenia danych osobowych

 

 

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Kancelarii przez Pani/Pana pracodawcę.

 

 

 

 

 

 

 

Formularz dla reprezentanta lub pełnomocnika Zamawiającego

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dr Hab. Mirosław Pawełczyk, ul. Poznańska 13/15, 00-680 Warszawa – siedziba; ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice – biuro (dalej również jako „Kancelaria”).
Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email          biuro@pawelczyk.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 253 84 40, +48 22 749 11 60 lub pisemnie: Kancelaria Radcy Prawnego Dr Hab. Mirosław Pawełczyk, ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Kancelarią a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem; podstawę prawną stanowią prawnie uzasadnione interesy Kancelarii,
  • wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych
    z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego
    z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawach podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Kancelarią a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, którymi są w szczególności zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Odbiorcami danych jest:

HARP Marcin Jeziorski

ul. Czereśniowa 51

42-680 Tarnowskie Góry

tel. 603796563,  harp@harp.net.pl

 

Przekazywanie danych poza obszar EOG Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Kancelarią, a podmiotem, którego jest Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem oraz obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa wskazanych wyżej.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Kancelarią a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie oraz wykonywanie tej umowy.