Sądowa i pozasądowa pomoc prawna

SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻ

Zespół procesowy Kancelarii, złożony z doświadczonych radców prawnych i adwokatów, legitymuje się ponad tysiącem przeprowadzonych postępowań sądowych i sądowo - administracyjnych, nierzadko o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu.

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych.


PRAWO SPÓŁEK

Praktyka Kancelarii obejmuje również wsparcie prawne w zakresie tzw. obsługi korporacyjnej spółek, w tym w szczególności tworzenie spółek prawa handlowego, ich przekształcanie, łączenie, dzielenie oraz likwidację, jak również zapewnienie obsługi prawnej organom spółek, w tym przede wszystkim przygotowywanie projektów uchwał, obsługę zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń. Reprezentuje Klientów w postępowaniach rejestrowych, a także w postępowaniach procesowych dotyczących zaskarżenia uchwał organów spółki. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek publicznych, w tym w zakresie tzw. relacji inwestorskich.


PRAWO PRACY

Obsługa prawna największych w kraju przedsiębiorstw, w tym z branży energetycznej, kolejowej, czy górniczej pozwala Kancelarii stawiać się w gronie firm prawniczych posiadających największe kompetencje oraz doświadczenie w zakresie prawa pracy, tak indywidualnego jak i zbiorowego. W obszarze indywidualnego prawa pracy Kancelaria wspiera zarówno pracodawców, jak i pracowników zwłaszcza w postępowaniach sądowych. Eksperci prawni Kancelarii legitymują się znajomością zagadnień zbiorowego prawa pracy, w tym w szczególności z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych, układów zbiorowych pracy, czy zwolnień grupowych.


PRAWO KARNE I KARNOSKARBOWE

Dedykowany zespół Kancelarii specjalizuje się w obsłudze spraw karnych i karnoskarbowych. W ramach świadczonych w tym zakresie usług, Kancelaria zapewnia, m.in. obronę w postępowaniach karnych i karnoskarbowych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, a także reprezentację Klientów występujących w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego czy oskarżyciela prywatnego.

Prawnicy Kancelarii występują w sprawach karnych i karnoskarbowych uczestnicząc w czynnościach procesowych prowadzonych przez funkcjonariuszy CBA, CBŚP, ABW oraz administracji skarbowej.


KLIENCI INDYWIDUALNI

Zespół Kancelarii Pawełczyk świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób, począwszy od spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, podział majątku, ustalenie ojcostwa, opieka nad dzieckiem), poprzez sprawy spadkowe, nieruchomościowe, w tym lokalowe, po sprawy karne i karno-skarbowe.

Kancelaria reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest dochodzenie odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, w tym m.in. z tytułu błędów medycznych, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Współpraca z organami egzekucyjnymi pozwala zapenić Klientom Kancelarii sprawną egzekucję zasądzonych należności.