Świadczenie postojowe – Tarcza antykryzysowa
14 kwietnia 2020
Prawo spółek – jakie zmiany wprowadzono do KSH w związku z COVID-19?
21 kwietnia 2020

AKTUALNOŚCI EKSPERCKIE


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz części kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – Tarcza Antykryzysowa


Starosta, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może przyznać przedsiębiorcy:

A. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie dotyczy także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Ponadto:

• wskazane dofinansowanie przysługuje mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

• nie mogą zachodzić przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,

• przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

B. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników. Dofinansowanie to musi zostać przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić następujące warunki:

• nie mogą zachodzić przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,

• przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Definicja przedsiębiorcy (art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców)

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (przez działalność gospodarczą należy rozumieć zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły).

Spadek obrotów gospodarczych

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Definicja pracownika (art. 15g ust. 4)

Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może przedłużyć dofinansowanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

A. Część kosztów wynagrodzeń

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej:

1) kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę , powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika – jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 30%,

2) kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 50%,

3) kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 80%.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, dodatkowo jest on obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

B. Część kosztów prowadzenia działalności

Dofinansowanie części kosztów może być przyznane w wysokości:

1) 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%;

2) 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%;

3) 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, dodatkowo jest on obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Wypłata dofinansowania

Dofinansowanie części wynagrodzeń wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Jak złożyć wniosek?

Dofinansowanie zostaje przyznane na podstawie zawartej umowy. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędy pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, miejsce wykonywania pracy przez pracowników bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).

Niezbędna dokumentacja:

a. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

b. dofinansowanie części kosztów dla przedsiębiorców samozatrudnionych: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie