Prawo spółek – jakie zmiany wprowadzono do KSH w związku z COVID-19?
21 kwietnia 2020
Prawo pracy a Tarcza antykryzysowa – pracownicy młodociani, wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz równoważony czas pracy
30 kwietnia 2020

AKTUALNOŚCI EKSPERCKIE


Działalność turystyczna, kulturalna, rozrywkowa i sportowa a COVID-19. Zasady rozwiązywania umów ze względu na wybuch epidemii wirusa SARS-CoV-2


W związku z ogłoszeniem stanu epidemii wprowadzony został zakaz organizacji imprez masowych, ustanowiono także ograniczenie, polegające na całkowitym zakazie prowadzenia działalności związanej m.in. z zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), czy związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z).

• Działalność kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa

Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów (w tym związaną z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy) lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta. Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

• Udział w imprezie turystycznej (odstąpienie i rozwiązanie umowy)

Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 kształtuje również odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy przez organizatora turystyki, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych

Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Art. 47 ust. 5 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych

Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

We wskazanych powyżej przypadkach rozwiązanie lub odstąpienie od umowy jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Co istotne, wartość vouchera również nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.

Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów, w przypadkach gdy wyrażono zgodę na otrzymanie vouchera, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki. Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 nie reguluje procedury zwrotu wpłaconych środków. Uzależniona może ona zostać od wybranego sposobu płatności, a szczegółowych informacji poszukiwać należy na stronie internetowej organizatora – organizatorzy powinni we własnym zakresie zadbać o przygotowanie stosownych informacji dotyczącej realizacji zwrotu.