Opodatkowanie przychodów z tytułu najmu nieruchomości przez osoby fizyczne
16 czerwca 2020
Lokal za grunt
22 lipca 2020

AKTUALNOŚCI EKSPERCKIE


Interes prawny a interes faktyczny prezesa zarządu instytucji finansowej w toku postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego


Na łamach najnowszego kwartalnika naukowego „Prawo i Więź” ukazał się artykuł prof. UŚ dr. hab. Mirosława Pawełczyka pt. „Interes prawny a interes faktyczny prezesa zarządu instytucji finansowej w toku postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego”.

Pełnienie funkcji członka zarządu instytucji finansowej jest obszarem szczególnego zainteresowania Komisji Nadzoru Finansowego, czego przejawem jest m.in. wskazanie w przepisach wymogów, które musi spełnić członek zarządu, w tym obowiązku wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powołanie prezesa zarządu. Artykuł prezentuje przełomowe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawarte w wyroku z dnia 31 października 2019 r. (sygn. akt II GSK 2725/17), zgodnie z którym (wbrew dotychczasowej linii orzeczniczej) osoba podlegająca takiemu zatwierdzeniu posiada interes prawny, ponieważ treść rozstrzygnięcia Komisji Nadzoru Finansowego kształtuje bezpośrednio sytuację osoby fizycznej (kandydata na stanowisko członka zarządu lub prezesa zarządu). Tym samym przyznano prezesom zarządów instytucji finansowych podlegającym procedurze zatwierdzenia podmiotowość w ramach postępowania administracyjnego.

Kwartalnik naukowy „Prawo i Więź” znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie dziedziny prawa materialnego i procesowego, w szczególności teorię i filozofię prawa, prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne. Kwartalnik jest miejscem publikacji artykułów, glos i komentarzy, poruszających aktualne problemy naukowe związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią:

https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/135/69

Pełen numer:

https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/issue/view/34/42