Prosta spółka akcyjna –  ułatwienie dla przedsiębiorców?
26 października 2021
Wykorzystanie blockchain do obrotu aktywami — rozpoczęcie prac legislacyjnych nad tokenizacją aktywów
29 października 2021

AKTUALNOŚCI EKSPERCKIE


Autor: Martyna Miłkowska

E-licytacje nieruchomości – już od 19 września


Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1090), która weszła w życie 19 września 2021 r., wprowadzono do porządku prawnego możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej (art. 9861-98611 k.p.c.). Oznacza to, że obecnie brak jest przeszkód, aby zlicytować mieszkanie za pośrednictwem Internetu. Do tej pory, tego typu licytacje prowadzone były jedynie względem ruchomości, np. samochodów. Wprowadzenie trybu elektronicznego w zakresie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji wskazuje, iż ustawodawca zmierza ku całkowitej cyfryzacji usług publicznych.

Jak to będzie przebiegać?

Prowadzenie przetargu w trybie elektronicznym nie jest obowiązkowe, jednakże o wyborze tego trybu decyduje wierzyciel, a nie komornik. W myśl nowych przepisów, wniosek jednego z wierzycieli o przeprowadzenie e-licytacji z nieruchomości determinuje tryb całego postępowania. E-licytację przeprowadza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Obwieszczenie o sprzedaży zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji.

Licytacja elektroniczna rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze, przy czym czas trwania przetargu wynosi 7 dni. Przetarg wygrywa licytant, który przedstawi najwyższą ofertę. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.

Niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie tygodnia, komornik przesyła sądowi protokół z przebiegu przetargu, wszystkie nierozpoznane skargi oraz dokumenty niezbędne do udzielenia przybicia. Następnie, sąd albo referendarz sądowy wydaje postanowienie co do przybicia na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia. Postanowienie co do przybicia doręcza się licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę.

Plusy digitalizacji postępowania egzekucyjnego

Elektroniczna licytacja nieruchomości stanowi zupełnie nowe rozwiązanie, mające w na celu zabezpieczenie interesów dłużnika, jak i zaspokojenie roszczeń wierzyciela. W zamyśle ustawodawcy, takie rozwiązanie ma zapewnić dalszą cyfryzację usług publicznych, przyspieszenie postępowania egzekucyjnego i egzekucji z nieruchomości, obniżenie kosztów postępowania, a także zapewnić transparentność postępowania poprzez zapobieganie m.in. zmowom cenowym. Wskazuje się także, iż wprowadzenie nowej formy licytacji podyktowane było koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczestnikom postępowania w dobie pandemii.